cổ trục máy ép dầu CS 30 bị mòn

cổ trục máy ép dầu CS 30 bị mòn, nguyên nhân do ép đỗ tương không biết cách và ép bã kiệt nhiều lần dẫn tới búp hoa bị hỏng, bã ra có hiện tượng không đều, dầu ra kém . liên hệ 0966889113 /0911353116 để tôi chẩn đoán bệnh của máy bạn đang mắc phải (CS 30 oil press machine neck is worn out, the cause of soybean squeeze does not know how to squeeze and exhausted many times, causing flower buds to be broken, leaving out an uneven phenomenon, poor oil output. Contact 0966889113/0911353116 for me to diagnose the disease of the machine you are suffering from)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *